Integritets- och cookiepolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss! I denna integritetspolicy förklaras hur personuppgifter kan komma att lagras och behandlas när du använder vår webbplats. Aktiv Delgivning är personuppgiftsansvarig avseende all behandling av personuppgifter. Du kan kontakta oss via e-mailadressen dataprotection@alektumgroup.com vid frågor eller funderingar avseende vår personuppgiftsbehandling.

Vill du komma i kontakt med Aktiv Delgivning? Du kontaktar oss på:

Aktiv Delgivning AB
Box 2384
403 16 Göteborg

info@aktivdelgivning.se
Eller genom att ringa: 031-51 00 61

Personuppgifter – definition

En personuppgift är varje uppgift som kan användas, för sig eller tillsammans med annan information, för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller finna en enskild person i ett sammanhang.

Personuppgifter – så samlar vi in dem

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • när du lämnar dina kontaktuppgifter genom att maila info@aktivdelgivning.se
 • när du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan

Vänligen observera att den information du lämnar ut till oss kan komma att registreras. Vi ber dig därför att vara återhållsam med känsliga personuppgifter och inte lämna ut information som faller under dataskyddsförordningens definition av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, eller politiska åsikter.

Personuppgifter – så använder vi dem

Vi kan komma att använda den information vi samlat in om dig i nedan beskrivna syften.

 • För att följa din användning av vår hemsida aktivdelgivning.se med tillhörande webbplatser, för att vi t. ex. ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll som bäst motsvarar dina intressen och behov (se även vår cookie-policy). Vår databehandling bygger på s.k. berättigat intresse, dvs en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra besökares intressen.
 • För att kunna besvara dina mail och besvara din kontaktförfrågan via kontaktformuläret. Vår databehandling bygger på s.k. berättigat intresse, dvs en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra besökares intressen.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och endast ett fåtal personer, med särskilda åtkomstbehörigheter och tystnadsplikt, har tillgång till dem.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi varken säljer, byter eller överför på annat sätt dina personuppgifter till utomstående part. Detta gäller dock inte gentemot webbplatsvärdar eller andra samarbetspartners vars tjänster vi använder för drift av vår webbplats, upprätthållande av vår affärsverksamhet eller fullgörande av serviceåtaganden och tjänster gentemot våra användare, under förutsättning att dessa parter accepterar att behandla personuppgifterna konfidentiellt. Vi kan också komma att lämna ut information när så krävs enligt lag eller för att upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra egna eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Anonymiserad besöksinformation lämnas endast ut till utomstående part för marknadsförings- och annonseringsändamål eller andra ändamål i det fall du godkänt cookies för statistik- eller marknasföringsändamål, se cookie policy nedan.

Vi varken inkluderar eller erbjuder tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder länkar för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från tredje part, upphör denna policy att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under respektive webbplats regler och policy.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge de behövs för våra syften. Lagringstiden för personuppgifter varierar alltså med ändamålet vi använder dem för.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen, bland annat följande punkter.

 • Tillgång: Du har rätt till tillgång till de personuppgifter om dig vi har lagrade samt rätt att veta för vilka ändamål vi använder dessa personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet när du begär information enligt denna rättighet. När vi mottar sådan begäran svarar vi så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi bedömer mottagen begäran om radering från fall till fall och svarar så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Klagomål: Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du vill använda någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss på dataprotection@alektumgroup.com.

Invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter

Tveka inte att kontakta oss på dataprotection@alektumgroup.com om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Cookie-policy

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookies lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookien finns. Cookies innehåller även en tidsstämpel som anger när de slutar fungera.

Cookie-kategorier

Cookies kan delas in i olika kategorier. På Aktiv Delgivnings webbplats används en kategori.

 • Kategori Nödvändig
  Cookies i den här kategorin krävs för att webbplatsen ska gå att använda, genom att aktivera t.ex. webbplatsnavigering och andra grundfunktioner. Utan nödvändiga cookies kan webbplatsen inte fungera korrekt.

Tillfälliga respektive varaktiga cookie-filer

 • Tillfälliga cookies
  En tillfällig cookie, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookies raderas normalt av webbläsarprogrammet när detta stängs av. Till skillnad från varaktiga cookies har tillfälliga cookies ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum, och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookies.
 • Varaktiga cookies
  En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookien förblir sparad, kommer informationen den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookien tillhör och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookien tillhör. Varaktiga cookies används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter, så att de inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök.

Din kontroll över cookie-filer

Om du inte vill acceptera alla cookies, kan du välja urval av cookies. Detta görs antingen vid ditt första besök på hemsidan eller genom att välja ”inställningar för cookies” längst ner på hemsidan. Vårt utgångläge är att inga cookies är påslagna från start så att du har möjlighet att göra ett aktivt val av vilka cookies du vill godkänna.

Senaste uppdatering: 2020-09-11